ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 4GOUD

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2022.

 

Artikel 1. Definities

 

 • 4Gold: Nutribam, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leeuwerikenlaan 5, 2390 Malle, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0674.721.904 (RPR Antwerpen, vestiging Antwerpen);
 • Algemene voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van 4Gold;
 • Diensten: alle diensten geleverd door 4Gold, inclusief maar niet beperkt tot DNA-analyse en het DNA-rapport;
 • Opdrachtgever: de consument, een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die een Overeenkomst sluit met 4Gold;
 • Mollie: de externe gespecialiseerde aanbieder en beheerder van betaaldiensten en betaalplatforms, te weten Mollie, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel aan de Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland, en aangesloten bij Stichting Mollie Payments;
 • Overeenkomst: de tussen 4Gold en de Klant gesloten overeenkomst op afstand in het kader van verkoop op afstand van de Producten en/of Diensten;
 • Persoonsgegevens: de naam, voornaam, afleveradres, rekeningnummer voor terugbetalingen door 4Gold, factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres van de Klant zoals ingevuld door de Klant op de Website bij het bestellen van de Producten of Diensten;
 • Privacybeleid: het privacybeleid van 4Gold zoals beschikbaar op de Website;
 • Producten: alle producten die 4Gold op de Webshop aanbiedt;
 • Webshop: de webshop van 4Gold op de Website betreffende de verkoop van de Producten en Diensten;
 • Website: de website van 4Gold https://www.4gold.eu.

 

Artikel 2. Algemeen

 

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden of een afzonderlijke overeenkomst, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding en iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen 4Gold en de Klant, alsmede op alle door 4Gold geleverde Producten en Diensten. De Algemene Voorwaarden zullen aan de Klant worden meegedeeld voordat de Klant een bestelling op de Webshop moet bevestigen. De Klant erkent vooraf kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

 

Artikel 3. Bestelling

 

Het aanbod van 4Gold op de Webshop bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. 4Gold is echter niet verantwoordelijk voor materiële fouten in deze beschrijving.

De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de Producten of Diensten via de Webshop heeft besteld, 4Gold de beschikbaarheid van het Product of de Dienst heeft bevestigd en de betaalmiddelen heeft geaccepteerd.

4Gold bevestigt de ontvangst van de bestelling elektronisch via een orderbevestiging die een ordernummer bevat. Pas na acceptatie van de bestelling door 4Gold ontstaat een recht op levering van de bestelde Producten of Diensten.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

 

Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen op de Webshop in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten worden apart vermeld door 4Gold.

De Klant zal altijd kennis kunnen nemen van de totale prijs (inclusief belastingen en kosten, indien van toepassing) van de bestelling alvorens de bestelling op de Webshop te plaatsen.

4Gold is te allen tijde gerechtigd de prijzen voor de Producten en Diensten aan te passen door de prijzen op de Website te wijzigen.

Elke bestelling van Producten of Diensten via de Webwinkel kan worden betaald met behulp van de op de Website vermelde betaalmethoden. Online bestellingen via de Website moeten onmiddellijk door de Klant worden betaald. Voor de betaling mag de Klant enkel gebruik maken van de bij de bestelling overeengekomen en op de Website aangegeven betaalmiddelen. De Klant bevestigt en erkent dat aanbieders van dergelijke betaalmiddelen afzonderlijke voorwaarden kunnen verstrekken.

Voor de online betalingen doet 4Gold een beroep op Mollie en Shopify Payments. De financiële gegevens van de Klant die zijn ingevoerd in het kader van een online betaling (“Betaalgegevens”) worden uitsluitend uitgewisseld tussen Mollie en de betreffende financiële instellingen. Elke verwerking van Persoons- en/of Betaalgegevens door Mollie gebeurt in overeenstemming met het privacybeleid van Mollie. Online betalen vindt plaats met behulp van beveiligde protocollen en passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle online betalingen.

De Klant erkent dat (tijdelijke) kortingscodes niet cumuleerbaar zijn met andere kortingen, acties of andere acties.

 

Artikel 5. Levering en levertijd

 

4Gold zal de Producten en Diensten leveren op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling via de Webshop.

Als Producten uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden, mits volledige betaling van de prijs. De Klant ontvangt een orderbevestiging per e-mail. 4Gold werkt samen met een logistieke partner voor de verzending van de Producten. De Klant ontvangt een e-mail van de logistieke partner zodra de Producten zijn verzonden. Deze bevestiging bevat ook een trackingnummer waarmee de klant zijn/haar bestelling kan volgen.

Tenzij anders overeengekomen zal 4Gold de bestelde Producten uiterlijk dertig (30) dagen na het sluiten van de Overeenkomst leveren. Indien de levering van de Producten vertraging ondervindt, zal 4Gold de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen en zal een bijkomende leveringstermijn worden overeengekomen, die gezien de omstandigheden redelijk en passend is. Indien 4Gold de Producten niet binnen deze extra leveringstermijn levert, kan de Klant de Overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder betaling van enige schadevergoeding ontbinden mits voorafgaande ingebrekestelling.

Met betrekking tot de levering van het DNA-rapport zal 4Gold deze aan de Klant bezorgen binnen de termijn die 4Gold bij de bestelling heeft opgegeven.

 

Artikel 6. Bijzondere bepaling voor Diensten

 

4Gold biedt op haar website DNA-analyse aan. De Klant erkent dat het niet bedoeld is om een ​​ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren of te behandelen en niet bedoeld is als vervanging voor professioneel medisch advies. De Klant dient zijn/haar arts te raadplegen alvorens een suggestie te doen in deze DNA-tool of Website. 4Gold raadt ten zeerste aan om de resultaten van het DNA-onderzoek te bespreken met een gekwalificeerde deskundige, zoals een erfelijkheidsdeskundige, arts of andere specialist/verzorger.

De DNA-analyse is echter geenszins sluitend. Bovendien erkent de klant dat een groot deel van de door 4Gold gerapporteerde DNA-resultaten niet klinisch zijn gevalideerd, noch dat de daarvoor gebruikte technologie op grote schaal wordt gebruikt om klinische tests uit te voeren.

Als gevolg van evoluties en veranderingen in onderzoek, wetenschap en technologie, innoveert 4Gold voortdurend om haar klanten de meest plezierige ervaring te bieden. Daarom erkent en aanvaardt de Klant dat de vorm en oorsprong van de Producten en/of Diensten van 4Gold van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.Bovendien erkent de Klant dat 4Gold in de toekomst andere of aanvullende technologieën of functies kan aanbieden om het DNA te verzamelen en/of te interpreteren en dat de initiële aankoop van de Diensten de Klant geen recht geeft op andere of aanvullende functies voor de interpretatie van zijn/haar genetische informatie

De Klant erkent dat 4Gold geen correcte of voldoende nauwkeurige DNA-analyse kan geven indien de Klant de instructies met betrekking tot de DNA-kit niet zorgvuldig heeft opgevolgd (bijvoorbeeld kruisbesmetting van het wangslijmvlies). In dat geval kan de Klant 4Gold niet aansprakelijk stellen of kosteloos een nieuwe DNA-kit van 4Gold verkrijgen.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

 

De Klant heeft het recht de Overeenkomst binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze termijn gaat voor de Producten in vanaf de dag waarop de Producten fysiek in bezit zijn genomen.

Met betrekking tot de Diensten heeft de Klant tevens het recht de Overeenkomst te herroepen. De Klant erkent echter dat dit recht ophoudt te bestaan ​​na het verstrijken van een termijn van veertien (14) dagen nadat de Klant de DNA-kit heeft ontvangen of wanneer de Klant de gebruikte DNA-kit teruggeeft aan 4Gold met het oog op de verwerking van zijn/haar DNA, mits deze teruggave plaatsvindt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien (14) dagen. Door teruggave van de gebruikte DNA-kit wordt de Klant geacht 4Gold te verzoeken de Overeenkomst uit te voeren en erkent hij daarmee zijn/haar herroepingsrecht te verliezen.

De Klant zal 4Gold onverwijld op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen door middel van het onderstaande modelformulier voor herroeping.

De Klant moet bewijzen dat de geleverde Producten op tijd zijn geretourneerd (uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop hij/zij heeft gemeld dat hij/zij gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht), bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het retourneren van de geleverde Producten is geheel voor rekening en risico van de Klant. De Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat waarin de Producten zijn geleverd.

Indien de Producten door de Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd, vervalt het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend in geval van volledige uitvoering van de Diensten onder de Overeenkomst.

Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin bevestigt 4Gold de ontbinding van de Overeenkomst bij ontvangst en inspectie van de geretourneerde Producten en draagt ​​er zorg voor dat binnen veertien (14) dagen na behoorlijke ontvangst van de volledige retourzending, het aankoopbedrag inclusief verzendkosten zal worden terugbetaald aan de Klant.

[Link naar herroepingsrecht modelformulier]

 

Artikel 8. Gebreken en klachten met betrekking tot Producten

 

4Gold garandeert dat de Producten in overeenstemming zijn met de orderbevestiging en voldoen aan de normale verwachting van de Klant, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Product. De Klant verplicht zich de geleverde Producten bij aflevering af te nemen en te onderzoeken of deze in overeenstemming zijn met hetgeen in de orderbevestiging is bepaald.

Als de gekochte Producten niet voldoen aan de hierboven beschreven wettelijke garantie, kan de Klant een beroep doen op de wettelijke garantie voor Producten voor een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van de Producten. Gedurende deze periode en in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal 4Gold zorgen voor een gratis vervanging of reparatie van de defecte Producten die onder de wettelijke garantie vallen. Indien vervanging of reparatie niet (meer) mogelijk of zinvol is, heeft de Klant recht op restitutie van de prijs van de ontbrekende of defecte Producten.

De Klant kan geen beroep doen op de wettelijke garantie indien het gebrek te wijten is aan abnormaal gebruik door de Klant of indien de Producten onzorgvuldig zijn opgeslagen

Klachten met betrekking tot niet-conformiteit van levering en zichtbare gebreken dienen binnen twee (2) maanden na ontdekking van de niet-conformiteit of gebrek per e-mail te worden ingediend onder vermelding van de relevante gegevens, bij gebreke waarvan 4Gold elke klacht niet-ontvankelijk kan achten. Na constatering van enig gebrek is de Klant verplicht het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken.

Inbedrijfstelling, beschadiging, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebrek aan overeenstemming vervalt het recht op retournering.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van 4Gold is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de Overeenkomst, dan wel (naar keuze van 4Gold) tot het maximale bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekering van 4Gold wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van 4Gold is uitgesloten voor indirecte of gevolgschade.

4Gold is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door de Klant aan 4Gold verstrekte onjuiste informatie en de Klant vrijwaart 4Gold voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

4Gold is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het niet opvolgen van door 4Gold verstrekte Product- en gebruiksinstructies en waarschuwingen en de Klant vrijwaart 4Gold voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

4Gold is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit de fout, behoudens opzet of grove schuld, van haar niet-leidinggevend personeel of aangestelden.

 

Artikel 10. Ontbinding  

 

4Gold heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, mits voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden, indien de Klant in gebreke blijft in de (tijdige en behoorlijke) nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval van ontbinding behoudt 4Gold zich het recht voor vergoeding te vorderen van kosten, rente en schade die 4Gold als gevolg van een dergelijke ontbinding heeft geleden en worden alle vorderingen van 4Gold op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom en privacy

 

4Gold is en blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar of houder van alle (eigendoms)rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot deze Website en haar Diensten en Producten, inclusief alle inhoud en elke wijziging, verbetering, wijziging of afgeleid werk daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten betekent alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, auteursrechten, databankrechten, ontwerprechten, merkrechten, sui generis-rechten en alle andere mogelijke intellectuele eigendomsrechten inclusief alle gerelateerde en naburige rechten en alle andere vormen van gelijkaardige bescherming, waar ook ter wereld, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd.

De Klant zal deze (intellectuele) (eigendoms)rechten, indien nodig, alleen gebruiken om door de Website te bladeren en de Diensten en/of Producten te bestellen, te ontvangen en te gebruiken. De Klant zal deze intellectuele eigendomsrechten in geen geval kopiëren of reverse-engineeren en zal deze intellectuele eigendomsrechten niet gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enig ander doel dan het hierboven beschreven doel.

De Klant verplicht zich om 4Gold te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade die 4Gold lijdt als gevolg van een inbreuk door de Klant op deze (intellectuele) (eigendoms)rechten.

Bij het verwerken van bestellingen verwerkt 4Gold de Persoonsgegevens. 4Gold verwerkt deze Persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op de Website.

 

Artikel 12.Overmacht

 

4Gold is niet verantwoordelijk voor enige levering van Producten of Diensten in geval van overmacht (inclusief maar niet beperkt tot natuurlijke omstandigheden, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen, stakingen, epidemieën en pandemieën, lock-out, personeelstekort, uitval van machines en/of gereedschappen, schaarste aan grondstoffen en/of materialen, brand en vertragingen of faillissementen van leveranciers of onderaannemers)

4Gold behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de overmachtsituatie voortduurt, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie de levering van de Producten en/of Diensten beïnvloedt, zal 4Gold de Klant hierover informeren en een nieuwe leveringstermijn overeenkomen, conform het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13. Bijzondere voorwaarden

 

4Gold behoudt zich het recht voor om aanvullende bijzondere voorwaarden op te stellen (bijvoorbeeld voor het gebruik van een cadeaubon). Deze bijzondere voorwaarden zullen, indien van toepassing, tijdig en uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant worden medegedeeld.

 

Artikel 14. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

 

In geval van vragen en/of klachten kan de Klant altijd het door 4Gold op de Website opgegeven e-mailadres e-mailen. Klachten worden doorgaans binnen dertig (30) dagen afgehandeld. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, wordt de Klant op de hoogte gesteld van een eventuele vertraging.

Alle Overeenkomsten tussen 4Gold en de Klant worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen 4Gold en de Klant zullen exclusief worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen, België.

In geval van grensoverschrijdende klachten of geschillen met betrekking tot een aankoop via de Website, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn/haar klacht in te dienen bij het European Online Dispute Resolution (ODR) platform via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

 

4Gold behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden aan te passen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. De actuele bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de Website.

  .