Privacy beleid

v. 6 december 2020

Privacy Policy van toepassing op de Persoonsgegevens verzameld op de Website

 

1.   Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacy verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de persoonsgegevens verzameld op de website https://www.4gold.eu (de “Website”), aangeboden, eigendom van en ter beschikking gesteld door:

Nutribam BV

Leeuwerikenlaan 5

B-2390 Malle

Ondernemingsnummer: 0674.721.904

hierna “4Gold”, “wij” of “ons”

4Gold vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als bezoeker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door 4Gold in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door de Website te bezoeken, uw Persoonsgegevens te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de wijze waarop 4Gold uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

 

2.  Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

4Gold is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt via de Website en heeft de rol van Verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens die worden verwerkt via de Website.

4Gold heeft een Privacy verantwoordelijke aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

Nutribam BV

Privacy verantwoordelijke

Leeuwerikenlaan 5

B-2390 Malle

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32477 76 29 23

 
3.   Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

4Gold verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt op de Website. Mogelijks worden (o.a.) onderstaande Persoonsgegevens door 4Gold verwerkt wanneer u de Website bezoekt:

Profielinformatie

voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer, naam bedrijf, etc.

Financiële informatie

bankrekeningnummer, IBAN, etc.

Medische informatie

lichaamsstoffen (zoals speeksel, wangslijmvlies, etc.), ruwe data over fysieke en medische gegevens, etc.

Geschiedenis en logs

surfgedrag, datum en tijdstip wanneer de Website bezocht werd, datum en tijd van de registratie op de Website, informatie over het winkelmandje, etc.

Technische informatie

Data van computers, telefoons of andere toestellen waarmee u de Website gebruikt, uw IP-adres, browser type, etc.

Cookies

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

Wanneer Persoonsgegevens van een derde partij worden vrijgegeven via de Website of met het doel de Website te bezoeken, garandeert de persoon die de Persoonsgegevens communiceert dat hij of zij die derde partij heeft geïnformeerd en dat hij of zij alle nodige toestemmingen heeft verkregen om de Persoonsgegevens van deze derde partij te delen via de Website.

 

4.   Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Profielinformatie

Doel

Profielinformatie wordt verzameld wanneer u een profiel aanmaakt op de Website, voor het verwerken van bestellingen die u plaatst op de Website, om het goed functioneren van de Website te garanderen en om e-mails te versturen betreffende promoties, aanbiedingen, producten, etc.

 

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

Financiële informatie

Doel

Financiële informatie wordt verzameld door Mollie (de externe, gespecialiseerde aanbieder en beheerder van betalingsdiensten en betalingsplatformen, zoals geïdentificeerd in de Algemene Voorwaarden van 4Gold) voor het verwerken van bestellingen die u plaatst op de Website, meer bepaald, het verwerken van betalingen, etc.

 

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

Medische informatie

Doel

Medische informatie wordt verzameld voor de uitvoering van uw DNA analyse en het opstellen van het DNA rapport.

 

Grondslag

Toestemming

Geschiedenis en logs

Doel

Data betreffende geschiedenis en logs worden verzameld om het goed functioneren en het personaliseren van de Website te garanderen, voor analyse en om u e-mails te versturen om ‘verder te winkelen’ wanneer bepaalde producten in uw winkelmandje blijven zitten.

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Technische informatie

Doel

Technische informatie wordt verzameld om de Website te personaliseren en voor diensten gebaseerd op locatie.

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Cookies

 

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

Hieronder beschrijven we in detail elke grondslag voor Verwerking van toepassing:

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor 4gold.eulangrijk is om op basis van die informatie haar Website aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat 4Gold deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

We vragen uw toestemming voor enkele specifieke verwerkingsactiviteiten. De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en 4Gold is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt 4Gold u zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

 

5.   Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

4Gold ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • u de Website bezoekt;
 • u zich registreert op de Website;
 • u 4Gold via de Website contacteert;
 • u bestellingen via de Website plaatst;
 • u medische gegevens naar 4Gold opstuurt;

4Gold zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om de Website echter naar behoren te laten functioneren, is het soms noodzakelijk dat 4Gold Persoonsgegevens deelt met derden.

Verwerkers en subverwerkers van 4Gold handelen steeds onder verantwoordelijkheid van 4Gold. Indien 4gold.euroep doet op verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

4Gold deelt uw Persoonsgegevens mogelijks ook mee aan derden voor het opslaan en verwerken van uw Persoonsgegevens, het antwoorden op uw verzoeken, u informatie toe te sturen, het hosten van de Website, en voor het optimaliseren van haar Website, het uitvoeren van de betaling van uw bestelling, het uitvoeren van uw DNA analyse en het opstellen van het DNA rapport, etc.

Uw Persoonsgegevens worden mogelijks gedeeld of overgemaakt aan de volgende entiteit:

Entiteit

Verantwoording

Google Analytics

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om de Website te optimaliseren.

Jetpack Analytics

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om de Website te optimaliseren.

Mailchimp

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om direct marketing berichten te versturen.

BME NV

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om uw bestelling via de Website te verwerken.

Mollie BV

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om uw bestelling via de Website te verwerken, o.a. om de betaling voor uw bestelling te verwerken. Mollie zal voor de verwerking van uw financiële informatie als verantwoordelijke worden beschouwd.

Laboratoria en (genetische) experts

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om uw DNA analyse uit te voeren en het DNA op te stellen.

Deze lijst zal evolueren en zal regelmatig geüpdatet worden.

Wanneer u via de Website zou worden doorverwezen naar een andere website, platform of applicatie kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. U moet de voorwaarden, privacy- en cookie policies van die andere applicaties, websites of platforms in rekening nemen. Wij raden u aan deze voorwaarden, privacy- en cookie policies van de andere applicaties, platforms en websites die u bezoekt te lezen.

 

6.   Direct Marketing

4Gold zal uw Persoonsgegevens mogelijks gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan 4Gold u op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events e.d.m. U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar u kan te allen tijde uw toestemming intrekken of kosteloos bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke marketing doeleinden.

Je hebt wat betreft deze direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing, te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

7.   Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

In principe geeft 4Gold uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat 4Gold – via haar subverwerkers of verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar landen buiten de EER. In dit geval, zal 4Gold uw Persoonsgegevens enkel doorgeven buiten de EER in overeenstemming met toepasselijk recht (zoals hoofdstuk V van de AVG) (bv. model contract clausules, bindende corporate rules, gedragscodes, besluiten waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, etc.).

 

8.   Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

4Gold hanteert de volgende bewaringstermijnen voor uw Persoonsgegevens:

Profielinformatie

Maximum 5 jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op onze Website, of een langere bewaringstermijn indien en net zolang u uw profiel niet verwijdert of 4Gold een gerechtvaardigd belang heeft.

Financiële informatie

De duurtijd bepaald door Mollie.

Medische informatie

Maximum 5 werkdagen nadat u een e-mail heeft gestuurd naar 4Gold ter bevestiging dat u uw DNA analyse door 4Gold heeft ontvangen.

Geschiedenis en logs

Maximum 5 jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op onze Website, of een langere bewaringstermijn indien en net zolang 4Gold een gerechtvaardigd belang heeft.

Technische informatie

Maximum 5 jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op onze Website, of een langere bewaringstermijn indien en net zolang 4Gold een gerechtvaardigd belang heeft.

Cookies

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

 

9.   Hoe worden mijn Persoonsgegevens Beveiligd?

4Gold heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. 4Gold gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals:

 • secure Socket Layer (SSL) technologie beschermt informatie door het gebruik van server authentificatie en data-encryptie;
 • data wordt opgeslagen in een beveiligd datacenter;
 • alle wachtwoorden worden geëncrypteerd;
 • creditkaart of bankrekeninggegevens worden verwerkt door Mollie overeenkomstig beveiligde protocollen en andere beveiligingsmaatregelen bepaald door Mollie;
 • alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.
 • afsluiten van verwerkersovereenkomsten met leveranciers;

4Gold doet alle redelijke en gepaste inspanningen om de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te bewaren.

Ondanks de voormelde maatregelen van 4Gold dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

 

10.        Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op een bevestiging of 4Gold uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die 4Gold verwerkt;
 2. op verbetering door 4Gold, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door 4Gold;
 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van 4Gold de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de Privacy verantwoordelijke en hem/ haar te voorzien van een kopie van uw identiteitskaart (geen rijksregisternummer mag zichtbaar zijn).

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

11.        Wijzigingen aan de Verklaring

4Gold kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die 4Gold verzamelt, hoe 4Gold deze informatie gebruikt en op welke manier 4Gold deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

12.        Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan 4Gold om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien 4Gold te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;
 2. te reageren op vorderingen tegen 4Gold naar aanleiding van Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 3. de rechten, eigendom en veiligheid van 4Gold, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

4Gold mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien 4Gold dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien 4Gold redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit 4Gold of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

 

13.        Aansprakelijkheid

Indien 4Gold uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of Subverwerker) heeft bezorgd, is 4Gold niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatig gebruik door die derde.

In geen enkele omstandigheid aanvaardt 4Gold verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van fout of onwettelijk gebruik van Persoonsgegevens door een derde (die geen Verwerker of Subverwerker is).

4Gold is evenmin aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en 4Gold passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.

4Gold is in elk geval enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het verwerken van Persoonsgegevens indien het niet voldeed aan de specifieke verplichtingen van de AVG. 4Gold zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enig speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade of -verliezen.

 

14.        Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, België, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

0
Gratis verzending boven de 30€ in BE/NL
Besteld voor 23u59 = volgende werkdag geleverd
Je lijkt geïnteresseerd in onze producten. Nog meer uit jezelf halen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang bij je volgende bestelling 10% korting!*
Volg ons
Abonneer
Ik ga akkoord met het privacy beleid.