Algemene Voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 November 2020.

 

Artikel 1. Definities
 • 4Gold: Nutribam, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Leeuwerikenlaan 5, 2390 Malle en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0674.721.904 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopsvoorwaarden van 4Gold;
 • Diensten: alle diensten geleverd door 4Gold, waaronder maar niet beperkt tot de DNA analyse en het DNA rapport;
 • Klant: de consument, een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, die een Overeenkomst met 4Gold sluit;
 • Mollie: de externe gespecialiseerde aanbieder en beheerder van betalingsdiensten en betalingsplatformen, nl. Mollie, een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland, en gelieerd aan Stichting Mollie Payments;
 • Overeenkomst: de overeenkomst op afstand die tussen 4Gold en de Klant wordt gesloten in het kader van de verkoop op afstand van de Producten en/of Diensten;
 • Persoonsgegevens: de naam, voornaam, adres voor levering, rekeningnummer voor terug stortingen door 4Gold, adres voor facturatie, telefoonnummer en e-mailadres van de Klant zoals ingegeven door de Klant op de Website op het ogenblik van de bestelling van de Producten of de Diensten;
 • Privacy Policy: de privacy policy van 4Gold zoals beschikbaar op de Website;
 • Producten: alle producten die door 4Gold worden aangeboden op de Webshop;
 • Webshop: de webshop van 4Gold op de Website inzake de verkoop van de Producten en de Diensten;
 • Website: de website van 4Gold https://www.4gold.eu.
 •  

 

Artikel 2. Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden of een afzonderlijke overeenkomst, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op ieder aanbod en elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen 4Gold en de Klant, alsmede alle geleverde Producten en Diensten van 4Gold. De Algemene Voorwaarden zullen aan de Klant ter kennis worden gebracht vooraleer de Klant een bestelling op de Webshop dient te bevestigen. De Klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze te aanvaarden.

 

Artikel 3. Bestelling

Het aanbod van 4Gold op de Webshop bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. 4Gold is echter niet verantwoordelijk voor materiële vergissingen in deze omschrijving.

De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de Producten of de Diensten via de Webshop heeft besteld, 4Gold de beschikbaarheid van het Product of de Dienst heeft bevestigd en het betaalmiddel heeft aanvaard.

4Gold zal de ontvangst van de bestelling elektronisch bevestigen via een orderbevestiging dat een ordernummer bevat. Pas na het aanvaarden van de bestelling door 4Gold ontstaat een recht op levering van de bestelde Producten of Diensten.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen vermeld op de Webshop, in euro uitgedrukt, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Deze verzendingskosten worden door 4Gold afzonderlijk vermeld.

De Klant zal steeds voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling op de Webshop, kennis kunnen nemen van de totale prijs (inclusief belastingen en kosten, indien van toepassing) van de bestelling.

4Gold is gerechtigd te allen tijde de prijzen voor de Producten en Diensten aan te passen via wijziging van de prijzen op de Website.

Elke bestelling van Producten of Diensten via de Webshop kan betaald worden door middel van de betaalmiddelen zoals vermeld op de Website. Online bestellingen via de Website dienen onmiddellijk door de Klant betaald te worden. Voor de betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van het bij de bestelling overeengekomen en op de Website aangegeven betaalmiddel. De Klant bevestigt en erkent dat de aanbieders van dergelijke betaalmiddelen afzonderlijke voorwaarden ter beschikking kunnen stellen.

Voor de online betalingen doet 4Gold een beroep op Mollie. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling (“Betaalgegevens”) worden enkel uitgewisseld tussen Mollie en de betrokken financiële instellingen. Eventuele verwerkingen van Persoons- en/of Betaalgegevens door Mollie gebeurt in overeenstemming met de privacy policy van Mollie. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen en passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

De Klant erkent dat (tijdelijke) kortingscodes niet cumuleerbaar zijn met andere kortingen, promoties of andere acties.

 

Artikel 5. Levering en leveringstermijn

4Gold zal de Producten en de Diensten leveren op het adres zoals door de Klant aangegeven bij het plaatsen van de bestelling via de Webshop.

Indien Producten uit voorraad leverbaar zijn, worden deze meteen na bestelling verzonden, onder voorbehoud van volledige betaling van de prijs. De Klant zal een bestelbevestiging per e-mail ontvangen. 4Gold werkt samen met een logistieke partner voor de verzending van de Producten. De Klant zal van de logistieke partner een e-mail ontvangen van zodra de Producten verzonden zijn. Deze bevestiging zal eveneens een tracking nummer bevatten waardoor de Klant zijn/haar bestelling kan volgen.

Tenzij anders overeengekomen, levert 4Gold de bestelde Producten niet later dan dertig (30) dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Indien de levering van de Producten enige vertraging ondervindt, stelt 4Gold de Klant hiervan tijdig op de hoogte en wordt een aanvullende leveringstermijn, die gezien de omstandigheden redelijk en passend is, overeengekomen. Indien 4Gold in gebreke blijft om binnen deze aanvullende leveringstermijn de Producten te leveren, kan de Klant de Overeenkomst, zonder rechterlijke machtiging en zonder betaling van enige schadevergoeding, mits een voorafgaande formele ingebrekestelling, ontbinden.

Wat betreft de levering van het DNA rapport, zal 4Gold dit aan de Klant leveren binnen de termijn zoals aangegeven door 4Gold bij het plaatsen van de bestelling.

 

Article 6. Bijzondere bepaling inzake Diensten

4Gold biedt op haar Website een DNA-analyse aan. De Klant erkent dat deze niet bedoeld is om een ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren of te behandelen en niet bedoeld is als vervanging voor professioneel medisch advies. De Klant dient zijn/haar arts te raadplegen voordat hij/zij zich inlaat met een suggestie in deze DNA-tool of Website. 4Gold raadt sterk aan om de resultaten van de DNA-analyse te bespreken met een gekwalificeerde deskundige, zoals bijvoorbeeld een genetisch consulent, arts of andere specialist/zorgverlener.

De DNA-analyse is evenwel in geen geval sluitend. Daarnaast erkent de Klant dat een grote hoeveelheid van de DNA-resultaten die door 4Gold worden gerapporteerd noch klinisch werden gevalideerd noch de gebruikte technologie daarvoor wijdverspreid wordt gebruikt om klinische testen te doen.

Omwille van evoluties en veranderingen in onderzoek, wetenschap en technologie, levert 4Gold inspanningen om zich voortdurend te innoveren om de meest aangename ervaring aan de Klanten te bezorgen. Derhalve erkent en aanvaardt de Klant dat de vorm en de oorsprong van de Producten en/of Diensten van 4Gold van tijd tot tijd kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Daarnaast neemt de Klant kennis van het feit dat 4Gold in de toekomst verschillende of bijkomende technologieën of features kan aanbieden teneinde de DNA te verzamelen en/of te interpreteren en dat de initiële aankoop van de Diensten de Klant niet het recht geeft op enig verschillende of bijkomende features voor de interpretatie van zijn/haar genetische informatie.

De Klant erkent dat 4Gold geen correcte of voldoende accurate DNA analyse kan afleveren indien de Klant de instructies met betrekking tot de DNA-kit niet nauwgezet heeft opgevolgd (bijvoorbeeld kruisbesmetting van het wangslijmvlies). De Klant zal 4Gold in dergelijk geval niet aansprakelijk kunnen stellen of kosteloos een nieuwe DNA-kit kunnen verkrijgen van 4Gold.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

De Klant beschikt over het recht om de Overeenkomst binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van reden te herroepen. Deze termijn neemt een aanvang voor wat betreft de Producten vanaf de dag dat de Producten fysiek in bezit werden genomen.

Voor wat betreft de Diensten, beschikt de Klant eveneens over het recht om de Overeenkomst te herroepen. De Klant erkent echter dat dit recht ophoudt te bestaan na het verstrijken van een termijn van veertien (14) dagen nadat de Klant de DNA-kit heeft ontvangen of op het moment dat de Klant de gebruikte DNA-kit terug bezorgt aan 4Gold met het oog op de verwerking van zijn/haar DNA, mits deze terugzending gebeurt voor het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien (14) dagen. De Klant wordt omwille van het terugzenden van de gebruikte DNA-kit geacht 4Gold te verzoeken om de Overeenkomst uit te voeren en erkent dat hij/zij daardoor zijn/haar herroepingsrecht verliest.

De Klant stelt 4Gold onverwijld op de hoogte van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen gebruikmakend van het modelformulier van herroeping dat hieronder ter beschikking wordt gesteld.

De Klant dient te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig (uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop hij/zij heeft meegedeeld zijn herroepingsrecht uit te oefenen) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde Producten komt geheel voor rekening en risico van de Klant. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in dezelfde staat waarin de Producten werden afgeleverd.

Indien de Producten door de Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend bij volledige uitvoering van de Diensten in het kader van de Overeenkomst.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt 4Gold na ontvangst en controle van de terug ontvangen Producten de ontbinding van de Overeenkomst en zorgt ervoor dat binnen veertien (14) dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het aankoopbedrag inclusief verzendingskosten aan de Klant wordt terugbetaald.

[Link naar modelformulier herroepingsrecht]

 

Artikel 8. Gebreken en klachten inzake Producten

4Gold garandeert dat de Producten in overeenstemming zijn met de orderbevestiging en voldoen aan de normale verwachting van de Klant rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Product. De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde Producten bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of deze overeenstemmen met hetgeen werd bepaald in de orderbevestiging.

Indien de aangekochte Producten niet overeenstemmen met de hierboven beschreven wettelijke garantie, kan de Klant zich beroepen op de wettelijke garantie inzake Producten gedurende een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de Producten. Gedurende deze termijn en conform de wettelijke voorwaarden, zal 4Gold voorzien in een gratis vervanging of herstelling van de Producten die een gebrek vertonen en die door de wettelijke garantie worden gedekt. Is vervanging of herstelling niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de Klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten.

De Klant kan zich niet beroepen op de wettelijke garantie indien het gebrek te wijten is aan het abnormaal gebruik door de Klant of indien de Producten onzorgvuldig werden bewaard.

Klachten inzake niet-conforme levering en zichtbare gebreken moeten gebeuren binnen de twee (2) maanden na de vaststelling van de niet-conformiteit of het gebrek per e-mail met vermelding van de relevante gegevens, bij gebreke waaraan 4Gold elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Na het constateren van enig gebrek, is de Klant gehouden om het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken.

Ingebruikneming, beschadiging, bezwaring en/of doorverkoop na vaststelling van gebrek aan overeenstemming, doet het recht tot terugzending geheel vervallen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van 4Gold is steeds beperkt tot ten hoogste de waarde van de Overeenkomst, dan wel (naar keuze van 4Gold) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 4Gold effectief uitgekeerde bedrag. De aansprakelijkheid van 4Gold is uitgesloten voor indirecte schade of gevolgschade.

4Gold is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door de Klant aan 4Gold verstrekte onjuiste informatie en de Klant vrijwaart 4Gold tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

4Gold is niet aansprakelijk voor eender welke schade door het niet opvolgen van door 4Gold verstrekte Product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart 4Gold tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

4Gold is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit de fout, met uitzondering van opzet of zware fout, in hoofde van haar niet-leidinggevend personeel of aangestelden.

 

Artikel 10. Ontbinding

4Gold heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, mits voorafgaande formele ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In geval van ontbinding behoudt 4Gold zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die 4Gold heeft geleden door deze ontbinding en worden alle vorderingen van 4Gold op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom en privacy

4Gold is en blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar of houder van alle (eigendoms)rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot deze Website en haar Diensten en Producten, met inbegrip van alle inhoud en elke aanpassing, verbetering, wijziging of afgeleid werk ervan.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt begrepen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder copyright, octrooien, auteursrechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, sui generis rechten en alle andere mogelijke intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van alle aanverwante en naburige rechten en alle andere vormen van gelijkaardige bescherming, waar ook ter wereld, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd.

De Klant zal deze (intellectuele) (eigendoms)rechten, indien vereist, enkel gebruiken om op de Website te surfen en om de Diensten en/of Producten te bestellen, te ontvangen en te gebruiken. De Klant zal deze intellectuele eigendomsrechten in geen geval kopiëren of reverse engineeren en zal deze intellectuele eigendomsrechten niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch voor enige andere doeleinden dan het doel hiervoor omschreven.

De Klant verbindt zich ertoe 4Gold te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade of verlies geleden door 4Gold wegens een inbreuk door de Klant van deze (intellectuele) (eigendoms)rechten.

Bij de afhandeling van bestellingen verwerkt 4Gold de Persoonsgegevens. 4Gold verwerkt deze Persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Policy die geraadpleegd kan worden op de Website.

 

Artikel 12. Overmacht

4Gold is niet verantwoordelijk voor enige levering van Producten of Diensten ingeval van overmacht (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot natuuromstandigheden, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen, stakingen, epidemieën en pandemieën, lock-out, personeelstekort, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, brand en vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers).

4gold.euhoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Indien de situatie van overmacht de levering van de Producten en/of Diensten beïnvloedt, zal 4Gold de Klant informeren van deze impact en een nieuwe leveringstermijn overeenkomen, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13. Bijzondere voorwaarden

4gold.euhoudt zich het recht voor om aanvullende bijzondere voorwaarden op te stellen (bijvoorbeeld voor het gebruik van een cadeaubon). Deze bijzondere voorwaarden worden tijdig en uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant gecommuniceerd, indien deze van toepassing zijn.

 

Artikel 14. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Bij vragen en/of klachten kan de Klant steeds e-mailen naar het e-mailadres dat door 4Gold ter beschikking wordt gesteld op de Website. Klachten worden doorgaans binnen de dertig (30) dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de Klant op de hoogte gesteld van enige vertraging.

Alle Overeenkomsten tussen 4Gold en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die uit de Overeenkomst tussen 4Gold en de Klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, België.

Bij grensoverschrijdende klachten of geschillen inzake een aankoop via de Website, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn/haar klacht in te dienen op het Europees ‘Online Dispute Resolution’ (ODR) platform via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

4gold.euhoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. De geldende bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden is ten alle tijde beschikbaar op de Website.

0
Gratis verzending boven de 30€ in BE/NL
Besteld voor 23u59 = volgende werkdag geleverd
Je lijkt geïnteresseerd in onze producten. Nog meer uit jezelf halen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang bij je volgende bestelling 10% korting!*
Volg ons
Abonneer
Ik ga akkoord met het privacy beleid.